Cantantes y letras

> # A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

L'Arc-En-Ciel

Atarashi Iki Setsu (name From Band's Apointments)

Mashiro no toki wa kazeni sara wara te
Atarashi iki setsu wo hakobu
Okola nashi katano "hilla" mo
Uki wa dekana kuki ira mai te

Imasu ki hatashimeta mashi
Kisuke wa douni okule tami tai

Na koshida boku baku yuno tsumete sa wo
Inada no akete ke ku kanji te iru
Sisuke no tanji taru kimi no tou hikana na
Tsuji na ita yuu "piss" kimi
Dainsetsu nakimoshi wo omoetaiooo...

Dake da shi sekai ni kokoro
Ummawara te mujaki dekito mini ura wuu
Kurisono somi iwara yasashiku ega wo
Tsuzu dukara boku wa ei ewu mo
Negatta...

Kanashite imisumete ita
Nanu kani okaleta kala tsuzai iku
Dome ina iki boke "shore" kai yeie kibo
Omo lase dainsetsu naku hasamaru

Korogo da se youni saryuki tsusuke boku
I "aiwa note" wa botzi zeini heno maeno saide
Asawara "huuuuu"

Mashiro no toki wa kazeni sara wara te
Atarashi iki setsu wo hakobu
Imi douni nani huu "letzu" mou
Omoi haka ne tewa ni dela kanai mitigo
Ukareto...
Sou aki tsu sera kako marete
Udekaza wo kimai senai kewo tsu nani owaretee

Shirai kawo de boezu tai no

Senzai djaku wo kanai kimi
Egao na kimi wo
Mitsuzu me wo to tsukai kokora amo
Tomo kanai de

Misu

Doki dai setai ni kokoro
Umawara te muja ki de kito mini "you let you"
Kuyrisoni dari kiwa yasoshi ku
Egao tsuzu dakara
"piece tzoku piece tzuko" aru
Mini "distance"

Mashirouni toki ni kimi wa sarawara te
Onzaa nake na kidashi no naka de
Boku wa moku shitemo mikake
Sarashite shimaru keru hano kokushuero makeru

Sou yuuki atsu koudda kako marete shimaru kakoda oteru kaki wo...

Atarashi Iki Setsu (name From Band's Apointments) de L'Arc-En-Ciel, letra de la canción Atarashi Iki Setsu (name From Band's Apointments) de L'Arc-En-Ciel. Subir una canción